VISION

"Bibehållande av familjeegendomen som en attraktiv plats genom hållbar förvaltning och utveckling av naturresurserna. Vi ska vara ledande inom primärproduktion och skogsbruk."

- Vi vet att ett effektivt jord- och skogsbruk kan bedrivas med samtidigt skydd av naturresurserna.
- Vi tror att ansvaret för natur, kultur och ett historiskt arv bäst kan bäras av ett aktivt och modernt företag.
- Vi anser att jordbruksföretagen har en viktig roll för landsbygdens utveckling och livskraft.
- Vi tror på respekt för givna regler och en öppenhet mot vår omgivning.

...OCH VÅRA STRATEGIER

Wanås skall förbli ett livskraftigt familjeföretag med uthållig och lönsam produktion, baserad på markinnehavet. Vi skall leverera nyttiga och miljöanpassade produkter till marknaden.
Wanås skall vara välskött och en attraktiv plats för såväl lokalbefolkningen som för andra besökare. Wanås skall växa och utöka sin ekologiska profil.
Alla på Wanås skall vinnlägga sig om ett etiskt uppträdande i tydlig kommunikation inom organisationen och med samhället.