Jakten

Viltet är en viktig naturresurs på Wanås, som skall förvaltas på ett sunt och långsiktigt sätt (Wise Use). Den biologiska mångfalden är viktig med sunda livskraftiga stammar, som har en hög reproduktionsförmåga. Stora viltstammar önskas, men det skall vara i harmoni med jordbruket och skogsbruket. Det har på Wanås funnits ett stort jaktintresse sen långt tillbaka, vilket har gjort att mycket viltvänlig natur har bevarats och även nyskapats under flera generationer. 

Viltet erbjuder stora rekreationsmöjligheter samt mycket jakt till familjen. Jaktturism har blivit en ökande verksamhet, som ger allmänheten tillgång till godsets jaktmarker samt bidrar till godsets ekonomiska resultat. 

Etik och moral är oerhört viktig för godset i alla jaktsammanhang. Jakten bedrivs på ett professionellt sätt med en utbildad yrkesjägare som jobbar heltid med jakten.

Viltvård

Att bevara och nyskapa bra biotoper för det vilda är arbetskrävande, men oerhört viktig för att säkra viltets överlevnad och reproduktion. Årligen planteras nya viltvårdsväxter dels som skydd och dels som föda samt sparas bärförande träd i skogen Rönn, sälg och videbuskar sparas och hjälps fram som bete för klövviltet.

Öppna diken, lähäckar skapas och bevaras i jordbrukslandskapet. 

Viltåkergrödor anläggs också för såväl fältvilt som klövvilt. Födan är här det primära, men skyddet har också viss betydelse för fältviltet. Skapande av våtmarker är viktigt för den biologiska mångfalden. Godset har under åren anlagt ett stort antal våtmarker, allt från små vatten upp till en 50 hektar stor våtmark.