EKOLOGI

ETT EKOLOGISKT PERSPEKTIV

På Wanås har vi en lång tradition av att värna om den naturliga miljön. Skogsmarken på godset har skötts enligt uthålliga principer i mer än 100 år, och skogen försörjer ett antal byggnader på godset med biovärme. Skogsarbetena utförs av lokala entreprenörer och jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt i enlighet med KRAV.
Eftersom godset är ett familjeföretag sedan 1756 har vi ett påtagligt ansvar gentemot kommande generationer att lämna efter oss ett hållbart och livskraftigt ekosystem. Att odla ekologiskt innebär att inga kemiska bekämpningsmedel får användas, inte heller konstgödning. Hushållning med näringsämnen, en växtföljd där baljväxter och vall ingår, samt en strävan att minimera växtnäringsförluster, är hörnstenar i det ekologiska bruket.

GRÖN ENERGI

Godset har sedan 1985 strävat efter att bli självförsörjande på energi. De möjligheter som står till buds är att utnyttja skogen, vattnet och djurens gödsel.

Uppvärmning av godsets c:a 35 bostäder är, med något undantag, helt oberoende av eldningsolja. Vi ersätter oljan framför allt med skogsflis och ved från egna skogar. Därutöver har vi installerat ett antal luftvärmepumpar samt en grundvattenpump.

För elförsörjning av gårdens bostäder och ekonomibyggnader samt våra energikrävande verksamheter har vi förvärvat 50% av vattenkraftverket ”Spånga” i Almaån med en separat högspänningsledning till godset. Kraftverket producerar den dubbla årliga förbrukningen, som är drygt 1.000.000 kwh.