VÄXTODLING

Jordbruket på Wanås 2022 omfattar lite mer än 1700 hektar. Vi har idag ~1450 hektar under plog och utöver det tillkommer ~250 hektar betesmark där 85% är naturbetesmarker som legat orörda i många fall flera hundra år. Allting odlas och brukas ekologiskt efter KRAV:s regler. 

På ungefär 850 hektar odlas tröskgrödor varav lite drygt 200 hektar går tillbaka till foder åt korna och den resterande delen säljs externt till livsmedels- och foderindustrin. En betydande del av denna odling är trindsäd vilket innebär att grödan är självförsörjande på kväve och är en viktig proteinkälla för oss i målet att vara så självförsörjande och oberoende som möjligt. 

Sedan tio år tillbaka odlar vi även morötter och potatis på runt 70 hektar. Grödor som kräver specialmaskiner, bevattning och en stor arbetsinsats. 

Odlingen av vall är väldigt viktig i vår ekologiska växtföljd. Vi tillämpar ett fyrskördesystem för få flera tillfällen att försöka påverkar vilken typ av foder vi behöver få hem till korna. Vi blandar en egen vallfröblandning för att optimera innehållet av arter i vallarna för just våra förutsättningar och i genomsnitt ligger numera vallarna bara i två år innan de bryts. Att skörda fyra gånger och eventuellt även hinna med att putsa ner vallarna en gång på våren eller hösten är ett minst lika bra redskap mot rotogräsen som plogen. Vallen är också en väldigt bra förfrukt till nästkommande gröda på fältet och innebär alltid en i genomsnitt bättre efterföljande gröda än om där inte varit vall. 

Odlingsåret 2022 kommer se ut så här:

Maltkorn 183 ha
Åkerböna 143 ha
Grynhavre 113 ha
Helsäd 137 ha 

Råg 59 ha
Höstraps 75 ha
Höstvete 175 ha
Rågvete 55 ha 

Morötter 21 ha
Potatis 50 ha 

Vall 400 ha

Betesmarker 300 ha (inklusive bete på åkermark). 

EKOMJÖLK

Jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV. Mjölken från Wanås Gods levereras till Skånemejerier och är ekologiskt producerad enligt KRAVs regler. Inom jordbruksdriften koncentreras verksamheten därför kring produktion av ekologiskt foder till korna. 

Korna är av tre olika raser; Holstein, Svensk Rödbrokig och en korsning mellan Braun Suisse och SRB. Mjölkkorna är ute mestadelen av dygnet under sommaren, och på vintern går korna inomhus i rymliga stallar. Alla kalvar diar sötmjölk under de tre första månaderna. Mjölkproduktionen ger cirka 4.300 ton per år som hämtas, hanteras, förpackas och distribueras av Skånemejerier till skolor samt butiker runtom i södra Sverige.

Kontaktdetaljer:
Driftsansvarig Johannes Andersson Växtodlingsförman Tomas Nilsson
Mobiltelefon 0701-81 52 09  Mobiltelefon 0709-66 06 22
E-post johannes@wanas.se

Ladugårdsförman Ingela Svaneland
Telefon 044-660 33
Mobiltelefon 0708-95 72 87
E-post kostall@wanas.se