Målsättning för klövviltet på Wanås Gods

Generellt kan sägas, att en varaktig viltförvaltning strävare efter sunda och livskraftiga stammar med en bra reproduktion. Klövviltet skall dock hållas på en sådan nivå att det inte medför oacceptabla skador i jord- eller skogsbruket. Wanås önskar att alla fem klövviltarter skall finnas på markerna. Det skall dock ske i harmoni med jord- och skogsbruk samt i intern harmoni. Ingen klövviltart skall få tränga undan en annan.

Rådjur

Wanås satsar på kvalitet på bockarna (trofén viktig). Hellre fäller vi få bra bockar än många halvdana bockar. Det krävs därför en viss ålder på bockarna (5-8 år), vilket gör att uttaget på bockar blir begränsad. Ambitionen är att 20-25 % av de fällda bockarna skall hålla medaljklass.


Bocken på fotot är 6 år gammal och tar 172,8 poäng.


Dovvilt
Det finns en stam jämnt fördelad över hela godset. Wanås önskar en sund stam av dovvilt utan att rådjuren trängs undan. Troféhjortar fälls i september på smyg- eller vakjakt. Kalvar fälls på smyg- eller vakjakt i oktober i samband med älgjaktsveckan. Därutöver fälls det dov på en eller 2 drevjakter. Dock får inga mellanhjortar eller kalvförande hind skjutas då. 

Kronvilt
Är precis som dovviltet relativ nytt på Wanås, men det finns idag en stam på ca 100 djur innan jaktsäsongen. Denna stam delas givetvis med grannmarker och därför har det bildats ett ”Frivilligt Kronskötselområde” ihop med grannmarkerna, stammen förvaltas över en större enhet. 

Än så länge skjuter Wanås endast enstaka yngre handjur, eftersom det råder brist på handjur samt att medelåldern på handjur är låg. Kronviltet fälls främst på drevjakterna. Därutöver kompletterar man avskjutningen via smyg- eller vakjakt.

På sikt hoppas vi kunna börja jaga kapitala hjortar

Vildsvin
Vildsvinen trivs i markerna och har etablerat sig kraftigt sedan början av 1990 talet. Vildsvinen är ett uppskattat jakt- och matvilt. Vi anser oss kunna hålla stammen på en acceptabel nivå men det kräver en aktiv förvaltning. Huvuddelen fälls på drevjakter men aktiv smyg- och vakjakt sker i samband med skador på odlad mark. Aldrig åteljakt.

Älg

Målsättningen är att ha 4-5 älgar per 1000 hektar i vinterstam. 1 tjur per hondjur. Kalvavskjutningen bör ligga på 60 %. Medelåldern i stammen bör höjas och slaktvikterna bör höjas. Älgen jagas på Wanås genom smyg- och vakjakt samt löshundsjakt. Dessa jaktformer ger optimal chans för selektiv avskjutning och minimal störning för övrigt vilt. Ibland tillåts även älgkalv på drevjakterna.

Efter jaktsäsong önskas sunda och produktiva djur kvar i vinterstammen.